Let op: CasusConsult is nu niet actief. Er kan niet worden ingelogd om casussen te openen of te lezen. Wij hopen dat CasusConsult een herstart krijgt. Als u geïnteresseerd bent om daar aan bij te dragen horen we dat graat van u. 

Onze visie op het belang van kennis delen en leren van gevallen

Ontwikkelingen op gebied van kwaliteitszorg en marktwerking maken dat instellingen meer kwaliteit, efficiency en een sterkere concurrentiepositie nastreven. Essentieel daarbij is een goed kennismanagement: hoe wordt het professioneel handelen gestimuleerd, bewaakt en gewaarborgd en hoe is de relatie tussen management, vakkennis en professionele autonomie geregeld? Zowel organisatorisch als qua inzet van informatiesystemen (ICT). 
Een professional in de sociale sector of de gezondheidszorg verzamelt bewust en onbewust veel vakkennis over bijvoorbeeld een bepaald aandachtsgebied (problematiek of methodiek). Maar het komt vaak voor dat deze kennis onvoldoende beschikbaar is voor collega's. Ook met het vertrek van de hulpverlener verdwijnt al diens vakkennis uit de organisatie.
Een essentiële vraag is dan ook: hoe wordt de door professionals verworven vakkennis (deskundigheidsbevordering en ervaring) behouden en ook daadwerkelijk toegepast in de hulpverlening? En hoe wordt deze kennis vastgelegd in dossiers, documentatie, publicaties en teruggekoppeld naar collega's?

Knelpunt is dat in de praktijk vaak blijkt dat er te weinig kennis goed wordt vastgelegd en gedeeld, laat staan dat er voldoende wordt geleerd van de grote hoeveelheid informatie en kennis die er binnen een instelling aanwezig is en dagelijks in kennisstromen wordt ververst.

Kennismanagement
Belangrijk is te streven naar een goed geolied scharnierpunt tussen organisatie en professionals voor werkelijke kwaliteit en een betere zorg aan cliënten. Pas dan zullen professionals de meerwaarde van kwaliteitszorg gaan ervaren.
Daarvoor is het van belang om kwaliteit, dus kennis, goed te managen. ‘Kennismanagement' is: het beter zicht krijgen op de diverse kennisstromen binnen een organisatie, maar vooral het vervolgens beter organiseren en stimuleren van kennisstromen. Dan gaat het om vragen als:

  • wisselen professionals in voldoende mate leerzame gevalsbeschrijvingen uit?
  • nemen zij voldoende hun verantwoordelijkheid op gebied van verbetering en verantwoording van hun vak/professie?
  • ondersteunen hun managers die professionaliteit wel voldoende? Bijvoorbeeld door voldoende voorwaardenscheppende zaken te regelen op gebied van kennisverkrijging en kennisdeling van de professionals?
  • leren de professionals en is de instelling een lerende organisatie?

Hoe meer kennis delen?
Maar hoe kunnen organisaties die beogen een lerende organisatie te zijn of te willen worden die meerwaarde van kwaliteitszorg wel verkrijgen? Door eerst en vooral binnen de eigen organisatie beter kennis te delen, maar ook de kennis van buiten de eigen organisatie te benutten.

Daarvoor bestaat CasusConsult : een netwerk van (lerende) professionals op instellingsniveau of op macroniveau. Binnen die netwerken kan kennis worden gedeeld en worden professionals lerende professionals. 

De initiatiefnemers van CasusConsult geloven in de meerwaarde van het digitaal kennis delen en het opbouwen van een landelijke kennisbank met leerzame casussen en allerlei informatie die van praktisch en inhoudelijk nut is voor de dagelijkse praktijk.

 Een ogenblik geduld a.u.b.